برون سپاری چیست؟

تعریف برونسپاری برون‌سپاری (Outsourcing) به واگذاری انجام فرآیندها یا فعالیت‌های داخلی یک کسب و کار به یک تأمین کننده خارجی گفته می‌شود. هنگامی که یک سازمان برخی از فعالیت‌ها یا فرایندهای کسب و کار خود را به عرضه‌کننده‌ای در بیرون از شرکت یا سازمان خود بسپارد این عمل را برون‌سپاری می‌نامند. در برخی از موارد برون‌سپاری، حق تصمیم‌گیری و عوامل تولید هم به سازمان دیگر واگذار می‌شود. در....