طراحی پوستر های مناسبتی

Description

طراحی انواع پوسترهای مناسبتی

دیدگاه ها

mohammad sadeghi
  • تهران
    • رفتار حرفه ای من چطور بود؟
    • کیفیت کار من چگونه بود؟
    • آیا من به مهلت متعهد بودم؟
    • آیا در پایان کار راضی بودید؟

“بسیار عالی بود”